Томбола - Подари Емоция - Календар на Предизвикателствата

ПОДАРИ

 • ЕМОЦИЯ
 • УСМИВКА
 • КАЛЕНДАР
 • ИЗЖИВЯВАНЕ

Томбола

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ТОМБОЛА (ИГРА С НАГРАДИ)
„Спечели безплатен календар с доставка“
I. ОРГАНИЗАТОР
1. Организатор на играта е „Свилай“ ЕООД, ЕИК: 206612942, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 61, вх. 3, ет. 3, ап. 5.
2. Настоящите правила за провеждане на томбола (игра с награди) „Спечели безплатен календар с доставка“ са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
3. Периодът за участие е от 01.09.2021 г. до 15.12.2021 г. включително.
IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4. В играта има право да участва всяко физическо и юридическо лице.
5. Участието в томболата не е ограничено до местожителство на територията на Република България. В случай на поръчка от участници с адресна регистрация в чужбина, те трябва да посочат адрес за получаване на наградата на територията
на България.
6. В играта нямат право да участват служители на „Свилай“ ЕООД и техни роднини по права линия.

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ
7. Всеки клиент, който в периода от 01.09.2021 г. до 15.12.2021 г. (включително) се абонира за правно-информационен софтуер на “Свилай” ЕООД, участва в кампанията с възможност да получи някоя от следните награди:
– Универсален календар на предизвикателствата 2022 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.podariemociq.bg;
– Тийн календар на предизвикателствата 2022 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.podariemociq.bg.
– Календар на предизвикателствата за двойки 2022 г. с включена доставка с Еконт АД  – от сайта www.podariemociq.bg.

 1. Условията са валидни при сключване на нови абонаменти.
  9. Може да се абонирате за правно-информационен софтуер на “Свилай” като попълните формуляра, който се получава на сайта www.podariemociq.bg чрез допълнителен прозорец. Прозорецът се показва 1 път на ден, за всеки, който не се е включил до момента.
  10. Тегленето на наградите ще се извърши на 15.12.2020 г. чрез специализиран софтуер. На случаен принцип ще бъдат избрани печелившите в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.
  11. Десетте календара ще се изпращат по куриер на адрес, посочен от участника.
  V. ПУБЛИЧНОСТ
  12. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта на „Свилай“ ЕООД: www.podariemociq.bg
  VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  13. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от “Свилай“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
  свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на “Свилай” АД е публикувана на интернет адрес: https://podariemociq.bg/deklaraciya-za-poveritelnost/ 
  VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
  14. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на тел.: 0883470752 или на имейл: info@podariemociq.bg
  15. Споровете между организатора и участник във връзка с играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от
  компетентния български съд по седалището на организатора. Тези правила са утвърдени от организатора на играта на 1.09.2021 г.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРС ЗА СНИМКА (ИГРА С НАГРАДИ)
„Спечели безплатен календар с доставка чрез конкурс“
I. ОРГАНИЗАТОР
1. Организатор на конкурса е „Свилай“ ЕООД, ЕИК: 206612942, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 61, вх. 3, ет. 3, ап. 5.
2. Настоящите правила за провеждане на конкурса „Спечели безплатен календар с доставка чрез конкурс“ са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
3. Периодът за участие е от 10.11.2021 г. до 29.11.2021 г. включително.
IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4. В конкурса има право да участва всяко физическо и юридическо лице.
5. Участието в конкурса не е ограничено до местожителство на територията на Република България. В случай на поръчка от участници с адресна регистрация в чужбина, те трябва да посочат адрес за получаване на наградата на територията
на България.
6. В конкурса нямат право да участват служители на „Свилай“ ЕООД и техни роднини по права линия.

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ
7. Всеки клиент, който в периода от 10.11.2021 г. до 29.11.2021 г. (включително) се включи в играта на “Свилай” ЕООД, участва в кампанията с възможност да получи някоя от следните награди:
– Универсален календар на предизвикателствата 2022 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.podariemociq.bg;
– Тийн календар на предизвикателствата 2022 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.podariemociq.bg.
– Календар на предизвикателствата за двойки 2022 г. с включена доставка с Еконт АД  – от сайта www.podariemociq.bg.

 1. Условията са валидни при постване на снимка на себе си с календар на предизвикателствата по избор на фейсбук страницата на podariemociq.bg „Календар на предизвикателствата“.
  9. Определянето на печелившите ще се определи на 30.11.2020 г. в 12:00 ч. Петимата със снимка под поста, които имат най-много лайкове ще бъдат обявени за победители в конкурса. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от конкурса.
  10. Петте календара ще се изпращат по куриер на адрес, посочен от участника.
  V. ПУБЛИЧНОСТ
  11. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта на „Свилай“ ЕООД: www.podariemociq.bg
  VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  12. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от “Свилай“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
  свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на “Свилай” АД е публикувана на интернет адрес: https://podariemociq.bg/deklaraciya-za-poveritelnost/ 
  VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
  13. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на тел.: 0883470752 или на имейл: info@podariemociq.bg
  14. Споровете между организатора и участник във връзка с конкурса ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалището на организатора. Тези правила са утвърдени от организатора на играта на 1.09.2021 г.

 

 ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРС ЗА ВИДЕО (ИГРА С НАГРАДИ)
„Спечели безплатен календар с доставка чрез конкурс“
I. ОРГАНИЗАТОР
1. Организатор на конкурса е „Свилай“ ЕООД, ЕИК: 206612942, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 61, вх. 3, ет. 3, ап. 5.
2. Настоящите правила за провеждане на конкурса „Спечели безплатен календар с доставка чрез конкурс“ са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
3. Периодът за участие е от 19.09.2021 г. до 19.10.2021 г. включително.
IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4. В конкурса има право да участва всяко физическо и юридическо лице.
5. Участието в конкурса не е ограничено до местожителство на територията на Република България. В случай на участници с адресна регистрация в чужбина, те трябва да посочат адрес за получаване на наградата на територията
на България.
6. В конкурса нямат право да участват служители на „Свилай“ ЕООД и техни роднини по права линия.

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ
7. Всеки клиент, който в периода от 19.09.2021 г. до 19.10.2021 г. (включително) се включи в играта на “Свилай” ЕООД, участва в кампанията с възможност да получи някоя от следните награди:
– Универсален календар на предизвикателствата 2022 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.podariemociq.bg;
– Тийн календар на предизвикателствата 2022 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.podariemociq.bg.
– Календар на предизвикателствата за двойки 2022 г. с включена доставка с Еконт АД  – от сайта www.podariemociq.bg.

 1. Условията са валидни при изпращане на видео, в което участникът разказва за своя календар на предизвикателствата на фейсбук страницата на podariemociq.bg „Календар на предизвикателствата“. Всички видеа ще бъдат качени на фейсбук страницата ни, като имената на участниците ще бъдат с инициали.
  9. Определянето на печелившите ще се определи на 30.10.2020 г. в 12:00 ч. Тегленето на печелившите ще бъде на случаен принцип чрез генератор на числа. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от конкурса.
  10. Петте календара ще се изпращат по куриер на адрес, посочен от участника.
  V. ПУБЛИЧНОСТ
  11. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта на „Свилай“ ЕООД: www.podariemociq.bg
  VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  12. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от “Свилай“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
  свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на “Свилай” АД е публикувана на интернет адрес: https://podariemociq.bg/deklaraciya-za-poveritelnost/ 
  VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
  13. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на тел.: 0883470752 или на имейл: info@podariemociq.bg
  14. Споровете между организатора и участник във връзка с конкурса ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалището на организатора. Тези правила са утвърдени от организатора на играта на 1.09.2021 г.

 

 

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри Вашето изживяване. Политика за бисквитки
0
  0
  Количка
  Количката Ви е празнаВърнете се в магазина